Säännöt

UUKUNIEMEN MATIKAISET – SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT, 15.8.2012 hyväksytyt uudet säännät
 
1 § Nimi kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uukuniemen Matikaiset -sukuseura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.
 
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Uukuniemen Matikaisten vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia – tekee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
– kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja sekä saattaa sitä jäsenten tietoon sekä – harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
 
3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. Sukuseuran jäsenyys on avoin jokaiselle asiasta kiinnostuneelle. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut jäsenmaksunsa seuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön,
joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksella kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Sukuseuran jäsenen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsoo hallitus eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta (2) viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta, mikäli erääntyneitä jäsenmaksuja ei siihen mennessä ole maksettu sukuseuralle. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus.
 
4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kolme (3) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi tarvittaessa kokoontua myös sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tämän yksimielisesti hyväksyvät.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Hatlituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
 
5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuseuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa.
 
6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.
 
7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava joko postitse tai sähköpostitse jokaiselta jäsenelle. Postittamisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä
(30) päivää ennen kokousta.
 
8 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Sukuseuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä
vapautetulla jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Sukuseuran päätökseksi tulee, 10§:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
 
9 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokous avaus;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerija kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot edeltävältä
kaksi (2)-vuotiskaudelta;
7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten vä!iselle kaksi (2)-vuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kahdelle (2)
kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarvio kahden (2) seuraavan tillikauden
muodostamalle ajanjaksolle;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
11. muut kokouksessa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran aatteellisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
 
11§ Muu päätöksenteko

Muussa päätökenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.